Ochrana osobných údajov

Image

Vyhlásenie spoločnosti Apollo Vredestein o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 25. mája 2018.


Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť transparentní v tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje. Prečítajte si prosím toto vyhlásenie a ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese: [email protected], alebo telefonicky: +36 137 954 33.

Toto vyhlásenie obsahuje informácie vzťahujúce sa na Vaše práva týkajúce sa osobných údajov a popisuje princípy, ktorými sa Apollo Vredestein riadi pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi. Ustanovujú všeobecné podmienky týkajúce sa spracovania osobných údajov, zahŕňajúc predaja výrobkov alebo poskytovania služieb, informácií na webových stránkach. Ato priamo, alebo cez našich obchodných partnerov. Okrem toho môžu platiť dodatočné špecifické podmienky v závislosti od príslušného produktu alebo služby. Prečítajte si prosím pozorne podmienky, lebo všetky tu zhrnuté podmienky a povinnosti osobitné podmienky sa týkajú Vás, ak budete používať naše služby. Ak existuje rozpor v podmienkach popísaných v tomto dokumente a podmienkach špecifických, platia špecifické podmienky.

1. Apollo Vredestein – zásady spracovania osobných údajov


Apollo Vredestein Kft. so sídlom Alkotás út. 39/C, 1123 Budapešť je registrovaná Budapešťským registrovým súdom pod číslom 01-09-562111. (ďalej ako "Apollo Vredestein").

Naším cieľom je spĺňať požiadavky na spracovanie osobných údajov a tak vybudovať dôveru našich zákazníkov v Apollo Vredestein. Za týmto účelom používame nasledujúce zásady ochrany osobných údajov:

1. S vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi.

2. Vynaložíme všetko úsilie na to, aby vaše osobné údaje boli spravované transparentne a v prípade nejasností sme Vám k dispozícii.

3. Vaše osobné údaje budú spracované len na konkrétne, jednoznačné a legitímne účely spôsobom a len do času, ktorý je potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.. Urobíme všetky primerané kroky na opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov na účely správy údajov. Zabezpečujeme tiež riadne uchovávanie osobných údajov a rešpektujeme zásadu nezbierať prebytočné osobné údaje.

4. Poskytujeme vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, vrátane neoprávneného alebo nezákonného zaobchádzania, náhodnej straty, zničenia alebo poškodenia vašich údajov.

5. Naše produkty a služby ponúkame s ohľadom zásad spracovania osobných údajov. Znamená to, že máme osobitnú prioritu pri ochrane a spravovaní vašich údajov a vynakladáme maximálne úsilie na vybudovanie správnych záruk ochrany súkromia pri predaji produktov a službieb. Budeme sa zaoberať jednotlivými aspektmi ochrany osobných údajov už od fázy návrhu, aby sme vám poskytli najvhodnejšie služby.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov


Pri zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi dodržujeme zásady uvedené v nariadení EÚ o všeobecnej ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679 - GDPR - nariadenie o všeobecnej ochrane údajov) a príslušné zákony.

3. Správa dát v každodennom živote.


*

To, že aké osobné údaje sa zhromažďujú a akým spôsobom sa zbierajú je závislé od dôvodu zberu údajov. ,Závisí to aj od produktov a služieb, ktoré využívate. Vo všeobecnosti vtedy zhromažďujeme a používame vaše osobné informácie, ak:-údaje sú potrebné na zabezpečenie produktu, poskytovanej služby, uzatvorenia a plnenia zmluvy s vami,

* - údaje sú nevyhnutné na vybavenie vašich prípadných sťažností a pripomienok;

* - zhromažďovanie a spracovávanie údajov je zo zákona pre nás povinné;

* - potrebujeme údaje na zlepšenie používateľského zážitku;

* - údaje sú potrebné na zabezpečenie kvality, kvality produktu a služby;

* alebo

* - prispeli ste k zhromažďovaniu a využívaniu vašich údajov na konkrétny účel, napríklad účasť v súťaži.

*

Aké osobné informácie zhromažďujeme a ako ich spracujeme, bude závisieť aj od toho, či ste náš zmluvný zákazník alebo zákazník nášho zmluvného zákazníka, alebo si len listujete naše internetové stránky. Ak ste náš zmluvný zákazník, súhlasíte s našimi zmluvnými podmienkami a uzatvorením zmluvy vyjedríte súhlas so zberom a uchováním informácií, ktoré nám poskytnete.

*

Ak nie ste našim zmluvným zákazníkom, spracovávame a použijeme iba informácie, ktoré poskytnete na konkrétny účel. Na použitie v odôvodnených prípadoch, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre konkrétnu službu alebo účasť v súťaži..4. Správa dát v Apollo Vredestein


Naše webové stránky, avclub.hu, avclub.sk, náš facebook a ďalšie služby pre správu digitálneho obsahu sú navrhnuté tak, aby vám poskytli najkvalitnejšie digitálne zážitky.Správa údajov môže súvisieť s nákupom alebo nákupom služieb a produktov, pre ktoré je vaša identifikácia podstatná. Apollo Vredestein na svojich webových stránkach nepoužíva cookies. Keď však využívate našu službu ako náš zmluvný zákazník, budete tiež predmetom spracovania údajov, keďže používate službu, alebo produkt, ako je uvedené vo štandardných zmluvných podmienkach:

4.1. Informácie potrebné na poskytovanie služieb

Používame osobné údaje, ktoré poskytnete (napríklad meno, adresa, iné identifikovateľné informácie, kontaktné informácie, napr. E-mailová adresa) a všetky údaje, ktoré od vás zhromažďujeme (napr. Údaje o nákupe, iné potrebné údaje k poskytovaniu služieb)

4.2. Bezpečnosť našich služieb

Používame tiež informácie, ktoré využijeme na udržanie bezpečnosti našich služieb a komunít:

- môžeme vyšetriť podozrivé alebo nezákonné činnosti, ktoré porušujú naše zmluvné podmienky alebo platné právne predpisy a proti nim podniknúť kroky; alebo

- prípade oficiálnej žiadosti môžeme Vaše informácie napríklad zdieľať s príslušnými orgánmi. aby ste si plnili svoje povinnosti - poskytnúť informácie o Vás.

4.3. Cenové ponuky, propagačné akcie, súťaže s cenami a ďalšie spracovanie údajov s Vaším súhlasom

Môžeme zhromažďovať a spravovať len údaje, ktorými ste prispeli k zhromažďovaniu a ich správe. Môžeme napríklad uviesť osobné informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám poskytli ponuky, informácie ktoré sú pre vás vhodné, alebo nám poskytnete Vaše údaje v našej výhernej lotérii, účasti na našom prieskume alebo iných propagačných aktivitách, alebo cez predajné kanály. Za predpokladu, že ste udelili súhlas podľa príslušných právnych predpisov potrebný na ich zber alebo spracovanie.

Pri výhre vo Facebookovej súťaži požiadame o víťaza pre zaslenie svojich osobných údajov pre potreby zaslania výhry. Táto komunikácia nie je nikde uložená, robíme to v súkromnej správe Facebook, neopúšťame rozhranie Facebooku. V našich kampaniach s dotazníkmi vytvárame štatistiky o odpovediach a vytvárame tlačové správy. Vykonávame to prostredníctvom formulárov Google, kde okrem odpovedí na otázky zbierame údaje potrebné pre losovanie a následné zaslanie výhier. Tieto údaje (meno, adresa, e-mailová adresa) sú exportované na naše interné servery s odpoveďami, budú uložené až do losovania a zaslania výhier. Osobné údaje budú potom vymazané.

Svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov môžete kedfykoľvek vziať späť, ak nás budete v tejto veci kontaktovať.

4.4. Osobné údaje z iných zdrojov

Príležitostne môžeme zhromažďovať osobné informácie o vás od tretích strán, napríklad pri analýze bonity. Požiadavka informácií od dôveryhodných spoločností poskytujúcich služby monitorovania finsnčných výkonov je je od nasledovných spoločností:

- Coface Hungary Kft.

- Credit Contoll Kft.


4.5. Prevod vašich osobných údajov tretím stranám pri poskytovaní služieb spoločnosti Apollo Vredestein

V niektorých prípadoch musíme dočasne poskytnúť niektoré vaše osobné údaje tretím stranám na účely spracovania údajov, Pre potreby dodania Vami zakúpeného tovaru musíme doručiť logistickému partnerovi nasledovné údaje: dodávaný produkt, jeho cenu, meno príjemcu a adresu určenú na doručenie. Názov našich logistických partnerov je: FIEGE Kft., a GLS.

Tretie strany, ktorým poskytneme vaše údaje, nám poskytnú záruky, že ich spracovanie údajov bude v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a ustanoveniami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov.

Pokiaľ v príslušných právnych predpisoch nie je stanovené inak, spoločnosť Apollo Vredestein bude zdieľať vaše osobné informácie s tretími osobamiaž po podpise zmluvy s dotknutou osobou.

4.6. Správa osobných údajov vo zvťahu k správe pohľadávok

Apollo Vredestein môže poveriť správou pohľadávok tretiu stranu – poskytovateľa takýchto služieb. Tak ako to umožňujú právne predpisy. V takom prípade sa osobné údaje spracované na správu a vymáhanie pohľadávok odovzdajú týmto tretím stranám. Názov našich súčasných partnerov, zmluvne dohodnutých v oblasti správy pohľadávok: Coface Hungary Kft., Credit Control Kft.

5. Medzinárodný prenos údajov


Využívaním našej silnej medzinárodnej prítomnosti a prevádzky občas využívame partnerov, poskytovateľov služieb a technickú infraštruktúru (napr. Servery), ktoré nie sú vo vašej krajine pobytu a v krajine, kde používate službu.

Uvedomujeme si, že prenos Vašich údajov z Vašej krajiny pobytu do inej krajiny zahŕňa ochranu údajov a bezpečnostné riziká, takže údaje odovzdáme iba tej prijímajúcej strane, ktorá uplatňuje príslušné bezpečnostné opatrenia, napríklad platný právny základ pre prenos dát. V skupine spoločností spoločnosti Apollo Vredestein uzatvárame zmluvy s našimi partnermi s cieľom zabezpečiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov.

6. Ako chránime Vaše osobné údaje


Vzhľadom na rôzne riziká a pravdepodobnosti Apollo Vredestein vo všetkých prípadoch prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na primerané zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ak spoločnosť Apollo Vredestein spracováva vaše údaje sama alebo pomocou oprávnenej tretej strany, máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich údajov.

7. Ako dlho uložíme vaše osobné údaje


Vaše osobné údaje budú spracované len na legitímne účely, na čas potrebný na splnenie týchto cieľov. Ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje, budú vymazané, alebo zničené.

Lehoty uchovávania údajov sa môžu líšiť a vychádzajú zo zákonov pre účtovníctvo.

8. Vaše práva a validácia


Pre nás je dôležité, aby ste si boli vedomí Vašich práv v oblasti osobných údajov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej GDPR)) odsek 15-20. máte nárok v oblasti Vašich osobných údajov uchovávaných v spoločnosti Apollo Vredestein:

a) prístup k osobným údajom;

b) požiadať o opravu osobných údajov;

c) požiadať o vymazanie osobných údajov;

d) požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov;

e) namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov;

f) prijímať osobné údaje a preniesť ich inému prevádzkovateľovi údajov za predpokladu, že má právne predpoklady (právo na prenos údajov);

(g) ak sú osobné údaje spracované na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Domáhať sa práva v oblasti osobných údajov môžete písomne aj emailom na adresu [email protected], alebo poštou na adrese Apollo Vredestein Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 39 / c alebo aj prejavte svoji žiadosť telefonicky na čísle 0036 1 3795433.

Apollo Vredestein poskytuje bez zbytočného odkladu do 30 dní od doručenia žiadosti informácie o opatreniach prijatých v súvislosti so žiadosťou. Ak Apollo Vredestein nepodnikne žiadne kroky, bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od prijatia žiadosti poskytne dôvody nečinnosti. Ak nesúhlasíte s odpoveďou alebo akciou Apollo Vredestein, budete mať k dispozícii právne možnosti.

Ak potrebujete viac informácií o Vašich právach na ochranu údajov, kontaktujte nás!

9. Osobné údaje detí


Vo všeobecnosti nebudeme zaobchádzať s údajmi detí mladších ako 16 rokov bez súhlasu ich právneho zástupcu. Ak zistíme, že sme zhromaždili údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, bez zbytočného odkladu ho odstránime. V prípade služieb poskytovaných deťom mladším ako 16 rokov aj popri poskytovaní informácií o právach na ochranu údajov - žiadame legitímny súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa.

10. Prípadná zmena tohto vyhlásenia o spracovaní osobných údajov


Vyhlásenie bude podľa potreby revidované. Ak sa obsah vyhlásenia výrazne zmení, budeme vás informovať spôsobom, ktorý považujeme za vhodný, napríklad správou na našej webovej stránke.

11. Otázky týkajúce sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov


Apollo Vredestein je zodpovedný za správu Vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo o spracovaní našich údajov, obráťte sa na miestneho správcu ochrany údajov na adrese:

Zodpovedná osoba: Andrea Illyés
Apollo Vredestein Kft.
Adresa: 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c

E-mail: [email protected]
Telefon: +36 1 3795433

Budeme sa snažiť odpovedať čo najskôr, najneskôr do 30 dní sa budeme snažiť odpovedať na vaše otázky.

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, môžete sa obrátiť na súd, alebo ak ste si sťažovali a nie ste spokojní s našou odpoveďou, môžete podať svoju sťažnosť Národnému úradu pre ochranu a ochranu údajov (NAIH, sídlo 1125 Budapešť, ul. Erzsébet Szilágyi 22 / c; 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail: [email protected])